مشاهده خبر

اولویت های تحقیقاتی شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی در سال 1396 اعلام شد
1395/12/18
به گزارش روابط عمومی و طبق اعلام گروه تحقیقات کاربردی، عناوین اولویت های تحقیقاتی شرکت آب منطقه ای استان خراسان جنوبی در سال 1396 اعلام گردید. رییس گروه تحقیقات کاربردی شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی اظهار داشت: امروزه فعالیتهای تحقیق و پژوهش برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی از اهمیت زیادی برخوردار است، اما به علت محدودیت منابع باید سیاستگذاری، سازماندهی، برنامه ریزی و مدیریت فعالیت های تحقیقاتی به گونه ای صورت گیرد تا با استفاده بهینه از منابع انسانی و مالی اهداف مورد نظر تحقق یابد. وی افزود اولویت های پژوهشی سال 96 آب منطقه ای خراسان جنوبی در 6 محور اصلی و 11 زیرمحور تعریف گردیده است که محورهای اصلی مدنظر این شرکت مدیریت و برنامه ریزی، منابع آب، اقتصاد آب، مدیریت ریسک و بحران، مباحث حقوقی، قانونی، اجتماعی و ظرفیت سازی و آب و محیط زیست می باشند. حسین شورستانی تصریح کرد کلا 18 اولویت تحقیقاتی در سال جاری برای تایید به شرکت مدیریت منابع آب ایران ارسال گردیده است که از لحاظ نوع تحقیق 14 اولویت تقاضا محور و مابقی اولویت دانشجویی می باشند. عناوین اولویت های تحقیقاتی این شرکت از منوی پروژه های تحقیقاتی قابل مشاهده می باشد