مشاهده خبر

برگزاری نشست علمی با عنوان " بررسی تأثیر هوش هیجانی بر وجدان کاری کارکنان کارکنان شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی"
1396/03/23
اولین نشست علمی ارائه دستاوردهای پژوهشی گروه تحقیقات کاربردی شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی با موضوع "بررسی تأثیر هوش هیجانی بر وجدان کاری کارکنان کارکنان شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی" در روز سه شنبه 23 خرداد ماه 1396 با حضور جمعی از کارکنان این شرکت در محل سالن کنفرانس شرکت آب منطقه ای برگزار شد. به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی، در این نشست، "علیرضا مسعودی" مدرس نشست، ابتدا به بیان چرایی در مقوله هوش هیجانی، مفهوم وجدان کاری، بحث اخلاقی و بعد انسانی نسبت به وظایف محوله پرداخت. وی در تعریف هوش هیجانی اظهار داشت: طبق تعریف دانیل گلمن، روانشناس مطرح آمریکایی و نویسنده کتاب هوش هیجانی توانایی شناسایی احساسات و عواطف خود و دیگران جهت به کارگیری آن در محیط کار و داشتن ارتباط موثر با دیگران است. وی به بیان تعاریفی دیگر از هوش هیجانی پرداخته و بیان کرد: این هوش نقطه تلاقی احساس و عقل است. مسعودی عنوان کرد: در مدل هوش هیجانی گلمن قابلیت های فردی خودآگاهی، خودمدیریتی و انگیزشی و در قابلیت های اجتماعی، همدلی و مهارت های اجتماعی جزء مولفه های اصلی هستند. وی به برخی کاربردهای هوش هیجانی مانند توسعه شغلی (بهبود کار)، توسعه (بهسازی) مدیریت و اثر بخشی گروه ها اشاره کرد. وی ضمن اشاره به وجدان کاری، به توضیح ارتباط هوش هیجانی با مولفه های وجدان کاری پرداخت. مسعودی تصریح کرد: وجدان کاری دارای شش مولفه شامل کفایت یا شایستگی، نظم و ترتیب، تلاش برای موفقیت، وظیفه شناسی و محتاط بودن در تصمیم گیری است. مدرس این دوره در مطالعه خود این مولفه ها را به عنوان فرضیه های فرعی متأثر از هوش هیجانی برای دستیابی به فرضیه اصلی تأثیر هوش هیجانی بر وجدان کاری مورد بررسی قرار داد. در مطالعه موردی که وی بر روی گروه 92 نفری کارکنان آب منطقه ای خراسان جنوبی انجام داد، مشخص شد هوش هیجانی بر وجدان کاری و مولفه های آن تأثیر گذار و مثبت بوده است. وی با توجه به هر مولفه وجدان کاری و نتایج به دست آمده از این مطالعه، پیشهاداتی مانند برگزاری کارگاه های تقویت هوش هیجانی، سنجش هوش هیجانی کارکنان جدید الورود و در نظر گرفتن آن در گزینش افراد ، خود ارزیابی کارکنان جهت افزایش خود آگاهی هیجانی، کم کردن سلسله مراتب سازمانی، احترام به عقاید شخصی افراد، مشارکت دادن کارکنان در تصمیم گیری ها و استقبال از پیشنهادات، برگزاری دوره های اعتماد به نفس، تقویت مهارت گوش دادن، تفویض اختیارات بیشتر به کارکنان و جانشین پروری و ملزم دانستن شناسنامه سلامت برای کارکنان را ارائه داد.