مشاهده خبر

پذیرش دو مقاله در نهمین همایش ملی انجمن زمینشناسی اقتصادی ایران از شرکت آب منطقهای خراسان جنوبی
1396/06/14
نهمین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران در تاریخ 16 و 17 شهریور مال سال جاری در دانشگاه بیرجند در 8 محور زمین شناسی اقتصادی،پترولوژی (مرتبط با زمین شناسی اقتصادی)، اکتشافات ژئوشیمیایی،اکتشافات ژئوفیزیکی و ذخایر معدنی،زمین شناسی زیست محیطی،زمین شیمی و هیدروشیمی، کانه آرایی،سنجش از دور، GIS و اکتشافات معدنی با 60 عنوان سخنرانی و 128 پوستر منتخب برگزار می گردد. در این راستا مدیریت محیط زیست و کیفیت منابع آب شرکت آب منطقه ای استان خراسان جنوبی در همایش مزبور با دو عنوان مقاله در محورهای "زمین شناسی زیست محیطی" و "زمین شیمی و هیدروشیمی"، حضور پیدا خواهد کرد. مقالات پذیرفته شده عبارتند از "بررسی تمرکز بور (B) در آبخوان شرقی فردوس، شمال غرب استان خراسان جنوبی" و "ارزیابی کیفیت منابع آب حوضه آبریز سد کارده، با استفاده از شاخص WQI" که در روز پنجشنبه مورخ 16/06/1396 توسط خانم هدی موسی زاده در دانشگاه بیرجند ارائه خواهد شد.
دانلود پوستر همایش
برنامه زمانبندی همایش
برنامه نصب پوسترهای همایش