ارتباط با ما

آدرس
خراسان جنوبی - شهرستان بیرجند - بلوار پاسداران - پاسداران 30 - شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی
کد پستی
97485834684639
شماره تلفن
056-32445590-4
شماره نمابر
056-32445582
شماره پیامک
091530005678
پست الکترونیک
research@skhrw.ir