اطلاعات پایه

دستورالعمل اجرايي بند 10 ضوابط اجرايي بودجه 91
تكليف شركتها به هزينه‌كرد نيم درصد از اعتبارات خود در فعاليتهاي پژوهشي در بودجه سال 91 كل کشور
دستورالعمل تنظيم موافقت‌نامه‌هاي طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي ملي، هزينه‌اي و رديف‌هاي متفرقه سال 1390
آيين‌نامه خريد خدمات مشاوره(شماره 42986/193542 مورخ 1/10/88)
ابلاغيه دستورالعمل اجرايي بند 13 ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1390 كل كشور
ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 90 کل كشور(شماره 65694 مورخ 29/3/90)
ماده 108 قانون بودجه سال 90 كل كشور
دستوالعمل نحوه تعيين صلاحيت اشخاص حقوقي و حقيقي واجد شرايط مشاوره
بخشنامه معافيت دانشگاهها از پرداخت ماليات قراردادهاي تحقيقاتي
بخشنامه سازمان تامين احتماعي مبني بر معافيت دانشگاهها از پرداخت حق بيمه قراردادهاي تحقيقاتی (شماره 52/5562 مورخ 26-4-78)
بخشنامه معافيت پاركهاي فن‌آوري از پرداخت بيمه و ماليات قراردادهاي تحقيقاتي(آيين‌نامه اجرايي ماده 47 قانون برنامه چهارم)
ضوابط اجرايي بودجه سال 89 كل كشور
عدم امكان پذيرش طرح تحقيقاتي از طريق اعتبارات بند "د" ماده 45 قانون برنامه چهارم
بخشنامه شماره 100/20/10312 مورخ 6/2/89
جزء "ط" بند 2 قانون بودجه سال 1389(ضوابط استفاده از اعتبارات طرح تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي براي انجام امور پژوهشي و توسعه علمي و فناوري در وزارت نيرو)
آيين‌نامه اجرايي پرداخت حق جلسات(تبصره 2 ماده 43 قانون استخدام كشوري)
آيين نامه اجرايي بند 26 ماده واحده قانون بودجه سال 1388 كل كشور
بخشنامه لزوم ارائه ضمانتنامه با امضاي رئيس دانشگاه (شماره ت 38449 ﻫ مورخ 07-01-87)
پاسخ دفتر امور مشاوران و پيمانكاران به استعلام دفتر پژوهشهاي كاربردي(نامه شماره 515/135535 مورخ 16/11/86)
قانون برگزاري مناقصات 17/11/83
تعريف قراردادهاي كوچك بزرگ و متوسط در سال 86
اصلاحيه تبصره بند ب ماده 9 آيين‌نامه بند ه ماده 29 قانون برگزاري مناقصات (مورد 6 فوق)
تبصره جديد بند ب ماده 9 آيين‌نامه بند ه ماده 29 قانون برگزاري مناقصات (124500/ت37513 مورخ 6/8/86)
آيين‌نامه اجرايي بند ج ماده 12 قانون برگزاري مناقصات
آيين‌نامه اجرايي بند الف ماده 26 قانون برگزاري مناقصات
آيين‌نامه قراردادهاي ناهمسان قراردادهاي مشاوره‌اي
آيين‌نامه بند ه ماده 29 قانون برگزاري مناقصات
ماده 104 قانون مالياتهاي مستقيم